SQL Nâng Cao

Bài 3: Ràng buộc Default

Ràng buộc DEFAULT trong SQL cung cấp một giá trị mặc định cho một cột khi lệnh INSERT INTO không cung cấp một giá trị cụ thể.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột. Ở đây, cột HOCPHI được thiết lập là 3500000 theo mặc định, vì thế, trong trường hợp lệnh INSERT INTO không cung cấp một giá trị cho cột này, thì theo mặc định, cột này sẽ được thiết lập là 3500000.

CREATE TABLE SINHVIEN(
    ID  INT       NOT NULL,
    TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    TUOI INT       NOT NULL,
    KHOAHOC CHAR (25) ,
    HOCPHI  DECIMAL (18, 2) DEFAULT 3500000,    
    PRIMARY KEY (ID)
);

Nếu bảng đã được tạo, thì để thêm một ràng buộc DEFAULT cho cột HOCPHI, bạn sẽ viết lệnh như sau:

ALTER TABLE SINHVIEN
  MODIFY HOCPHI DECIMAL (18, 2) DEFAULT 3500000;

Xóa ràng buộc DEFAULT trong SQL

Để xóa một ràng buộc DEFAULT, bạn sử dụng lệnh SQL sau:

ALTER TABLE SINHVIEN
  ALTER COLUMN HOCPHI DROP DEFAULT;

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội