Cấu hình Fast Recovery Area để thuận tiện cho việc quản trị

Cấu hình Fast Recovery Area

1. Fast Recovery Area là gì?

Trong quá trình quản trị Oracle, bạn sẽ cần nhu cầu phải quản trị, cấu hình những nơi luu trữ thông tin cho các loại file dưới đây (các file này thường dùng trong các trường hợp xử lý sự cố)

 • Phân vùng lưu trữ Archived log
 • Phân vùng lưu trữ các bản backup
 • Phân vùng lưu trữ flashback log (bạn sẽ được học trong các khóa quản trị Oracle nâng cao)

Người quản trị có 02 phương án để quản trị:

 • Phương án 1: Chỉ định thủ công. Ví dụ các file archive log sẽ lưu trữ ở phân vùng ổ E, các bản backup sẽ được lưu trữ ở ổ F, các flashback log sẽ được lưu trữ ở phân vùng ổ D
 • Phương án 2: Cấu hình một phân vùng mặc định để Oracle sẽ lưu trữ chung toàn bộ các file trên (phân vùng này gọi là Fast Recovery Area hay thường được viết tắt là FRA).
  • Ví dụ: Ta lựa chọn chỉ định phân vùng FRA là D:\fra
  • Oracle sẽ tự động tạo các phân vùng con trong thư mục FRA để phân chia từng loại dữ liệu cần lưu trữ:
   • Tự tạo thư mục D:\fra\<ORACLE_SID>\archivelog để lưu trữ các file archive log
   • Tự tạo thư mục D:\fra\<ORACLE_SID>\backupset để lưu trữ các file backup
   • Tự động tạo thư mục D:\fra\<ORACLE_SID>\autobackup để lưu trữ các file autobackup
  • Một trong các ưu điểm có thể thấy rõ ngay của việc cấu hình FRA đó là việc tổ chức lưu trữ một cách khoa học, thuận tiện cho quá trình quản trị. Trong quá trình thực hiện sao lưu Cơ sở dữ liệu, chúng ta chỉ cần gõ lệnh BACKUP mà không cần chỉ định đường dẫn cụ thể, hệ thống sẽ tự động biết tạo các bản backup vào đường dẫn trong FRA.

2. Làm thế nào để cấu hình Fast Recovery Area?

Để cấu hình FRA chúng ta chỉ cần thiết lập 02 tham số:

 • Một tham số xác định dung lượng của phân vùng FRA này. Bạn có thể tưởng tượng, bạn muốn phân vùng FRA lưu trữ tại ổ D:\ trên hệ điều hành, hiện tại ổ D của bạn có dung lượng 500G nhưng bạn chỉ muốn FRA (nơi lưu trữ archive log, các bản backup, flashback log) chỉ chứa tối đa là 150G. Để thiết lập việc này bạn sử dụng tham số: DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE
 • Một tham số để chỉ đường dẫn mong muốn làm FRA. Tham số này tên là: DB_RECOVERY_FILE_DEST

Lưu ý:

 • Tham số DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE phải được thiết lập trước tham số DB_RECOVERY_FILE_DEST.
 • Việc thiết lập tham số này có thể thực hiện ONLINE (không làm gián đoạn hoạt động của Cơ sở dữ liệu Oracle).

3. Demo cấu hình FRA

Bước 1: Tạo 1 phân vùng làm FRA (thư mục /data/fra)

[oracle@lab-oracle ~]$ cd /data/

[oracle@lab-oracle data]$ mkdir fra

Bước 2: Đăng nhập vào database và kiểm tra tham số hiện tại

[oracle@lab-oracle ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Fri Oct 23 16:18:54 2020

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show parameter db_recovery_file_dest

NAME                                 TYPE                             VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest                 string
db_recovery_file_dest_size            big integer                      0G

-> Tham số hiện tại db_recovery_file_dest  đang không được thiết lập. Chứng tỏ hệ thống không sử dụng FRA

Bước 3: Thực hiện cấu hình FRA cho hệ thống

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=20G;

System altered.

SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/data/fra';

System altered.

# Kiểm tra lại hệ thống để đảm bảo đã sử dụng FRA

SQL> show parameter db_recovery_file_dest

NAME                                 TYPE                             VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest                 string                          /data/fra'
db_recovery_file_dest_size            big integer                      20G

Bước 4: Bạn hãy tư trải nghiệm để thấy FRA hoạt động như thế nào nhé 🙂

Hãy thử backup Cơ sở dữ liệu và vào phân vùng FRA vừa thiết lập để xem việc tự động quản lý của Oracle trên FRA nhé.

Nếu chứng chỉ OCP đang là mục tiêu theo đuổi của bạn thì đây chính là khóa học bạn đang cần!
Trở thành quản trị viên Oracle chuyên nghiệp.

Trần Quốc Huy

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of