Tag: ORA-27046

Database, Lỗi thường gặp

Xử lý sự cố spfile bị corrupt khi database đang hoạt động

Sự cố hỏng spfile trong khi database đang hoạt động 1. Mô tả sự cố Một học viên trong lớp Oracle OCP hỏi tôi về sự cố không thể tạo được pfile từ spfile, mã lỗi như sau: SQL> create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile; create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile * ERROR at line 1: ORA-01565: error in …