Học SQL cơ bản, SQL Cơ Bản

Bài 2: Lệnh DROP Table trong SQL

Lệnh DROP TABLE trong SQL được sử dụng để xóa một bảng và tất cả dữ liệu, chỉ mục (index), trigger, ràng buộc và quyền được trao cho bảng đó.

GHI CHÚ: Bạn phải thật cẩn thận trong khi sử dụng lệnh này, bởi vì một khi một bảng bị xóa thì tất cả thông tin có sẵn trong bảng đó cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh DROP TABLE trong SQL như sau:

DROP TABLE ten_bang;

Ví dụ

Đầu tiên, chúng ta xác minh bảng SINHVIEN và sau đó chúng ta sẽ xóa nó khỏi Databse.

SQL> DESC SINHVIEN;
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| ID   | int(11)    | NO  | PRI |     |    |
| TEN  | varchar(20)  | NO  |   |     |    |
| TUOI   | int(11)    | NO  |   |     |    |
| KHOAHOC | char(25)   | YES |   | NULL  |    |
| HOCPHI | decimal(18,2) | YES |   | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

Lệnh trên có nghĩa là bảng SINHVIEN là có sẵn trong Database, vì thế, chúng ta có thể xóa nó như sau:

SQL> DROP TABLE SINHVIEN;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Bây giờ, nếu bạn thử lệnh DESC như trên một lần nữa, thì bạn sẽ nhận thông báo lỗi như sau:

SQL> DESC SINHVIEN;
ERROR 1146 (42S02): Table 'TEST.SINHVIEN' doesn't exist

Ở đây, TEST là tên Database mà chúng ta đang sử dụng cho ví dụ này.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn giai đoạn Covid-19, chúng tôi tặng bạn Voucher giảm giá 60% dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ sở dữ liệu toàn diện, dịch vụ Database Health Check giúp CSDL của bạn luôn khỏe mạnh!
Chi tiết xem tại đây!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội