Oracle RAC

Dọn dẹp quá trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi

Khi cài đặt Oracle RAC, một trong các bước hay xảy ra lỗi nhất đó là thực hiện scripts “root.sh”. Bài viết này sẽ giúp các bạn cách để dọn dẹp qusa trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi một cách sạch và an toàn nhất.

1. Tổng quan các bước xử lý khi cài đặt cài đặt Grid Infrastructure lỗi

Chúng ta cần làm 2 quá trình

  • Thực hiện cấu hình đang dang dở trong OCR và Vote Disk (quá trình xử lý Grid Infrastructure)
  • Thực hiện dọn dẹp cấu hình ASM Diskgroup

2. Xử lý Grid Infrastructure

Thực hiện lệnh sau trên tất cả các Node (ngoại trừ Node cuối cùng trong Oracle RAC)

# Sử dụng user root
# perl $GRID_HOME/crs/install/rootcrs.pl -verbose -deconfig -force

Sau khi việc deconfig đã thành công, chúng ta thực hiện nốt ở Node cuối cùng

# Sử dụng user root
# perl $GRID_HOME/crs/install/rootcrs.pl -verbose -deconfig -force -lastnode

3. Xử lý ASM Disks (nếu có)

Trước khi quá trình chạy root.sh bị lỗi, các ASM disk đã được đánh dấu đã được sử dụng. Nếu bạn muốn xóa các cấu hình này đi thì làm như sau

Bước 1: Xóa thông tin trong header

# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1024 count=100

Bước 2: Xóa thông tin AMS disk và tạo lại

# /etc/init.d/oracleasm deletedisk DATA /dev/sdb1
# /etc/init.d/oracleasm createdisk DATA /dev/sdb1

Kết thúc quá trình trên thông tin trong OCR và Vote Disk đã được dọn dẹp hoàn toàn, chúng ta có thể thực hiện chạy lại scripts “root.sh”.

Bên trên là toàn bộ quy trình xử lý quá trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi trong thực tế.

Chúc các bạn may mắn

 3. Liên hệ với tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of