Kiến thức quản trị

Hiển thị tên user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một mẹo giúp việc quản trị Database thêm đơn giản và tránh nhầm lẫn: cách cấu hình để hiển thị user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS

1. Thực hiện thêm nội dung cần hiển thị trong file glogin.sql

# Đến thư mục chứa file cấu hình 
[[email protected]~]$ cd $ORACLE_HOME/sqlplus/admin

# Thêm dòng sau vào cuối cùng của file glogin.sql
[[email protected] admin]$ cat glogin.sql
--
-- Copyright (c) 1988, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
--
-- NAME
--  glogin.sql
--
-- DESCRIPTION
--  SQL*Plus global login "site profile" file
--
--  Add any SQL*Plus commands here that are to be executed when a
--  user starts SQL*Plus, or uses the SQL*Plus CONNECT command.
--
-- USAGE
--  This script is automatically run
--
set sqlprompt "_user '@' _connect_identifier > "

2. Thực hiện đăng nhập vào database

[[email protected] admin]$ sqlplus / as sysdba
SYS @ CDBTALENT > select name,open_mode from v$database;

NAME   OPEN_MODE
--------- --------------------
CDBTALENT READ WRITE

SYS @ CDBTALENT > show pdbs;

  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 PDBKETOAN            READ WRITE NO

SYS @ CDBTALENT >
SYS @ CDBTALENT > connect [email protected] AS SYSDBA
Enter password:
Connected.
SYS @ PDBKETOAN > show con_name

CON_NAME
------------------------------
PDBKETOAN

Bây giờ chỉ cần nhìn vào phần hiển thị chúng ta có thể biết ngay ta đang đăng nhập vào user và tên database.

Việc này vô cùng hữu ích trong môi trường Multitenant Database, các bạn sẽ tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc.

3. Các kiến thức tự học Oracle và SQL Server:

Các kiến thức tự học Oracle và SQL nếu bạn cần: link xem tại đây

Nếu bạn cần dịch vụ hỗ trợ cơ sở dữ liệu chuyên gia cho doanh nghiệp: click đây

Nếu bạn cần Mentor đồng hành trong sự nghiệp DBA:click đây

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of