Kiến thức quản trị

Hướng dẫn triển khai Oracle Database 19c trên Oracle Linux 7

trien khai oracle database 19c tren oracle linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7.

1. Download Oracle software

Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 19c 64 bit tại đây

2. Chỉnh sửa file host

Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ gặp lỗi trong quá trình cài đặt.

File hosts có định dạng ví dụ như

127.0.0.1    localhost localhost.localdomain
192.168.1.51  lab.localdomain lab

3. Chuẩn bị các yêu cầu cần thiết để triển khai Oracle Database 19c

Bạn có 2 phương án để cấu những những yêu cầu bắt buộc phải có khi triển khai Oracle Database 19c trên Oracle Linux 7

 • Thực hiện cài đặt tự động
 • Thực hiện cài đặt thủ công

 3.1. Cài đặt tự động 

Ban chỉ cần cài đặt package oracle-database-preinstall-19c, các công việc khác Oralce sẽ tự động thực hiện giúp bạn 🙂

# yum install -y oracle-database-preinstall-19c

3.2 Trường hợp bạn muốn thực hiện cài đặt thủ công

Bước 1: Bổ sung nội dung vào file “/etc/sysctl.conf” hoặc file “/etc/sysctl.d/98-oracle.conf”

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Bước 2: Thực hiện lệnh sau để cập nhật các tham số kernel vừa thay đổi bên trên

/sbin/sysctl -p
# Hoặc
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/98-oracle.conf

Bước 3: Bổ sung các nội dung sau vào file /etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-19c.conf

oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  16384
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768
oracle  hard  memlock  134217728
oracle  soft  memlock  134217728
oracle  soft  data  unlimited
oracle  hard  data  unlimited

Bước 4: Cài đặt các package dưới đây (một số package có thể đã có sẵn trên hệ điều hành thì các bạn có thể bỏ qua)

yum install -y bc  
yum install -y binutils
yum install -y compat-libcap1
yum install -y compat-libstdc++-33
#yum install -y dtrace-modules
#yum install -y dtrace-modules-headers
#yum install -y dtrace-modules-provider-headers
yum install -y dtrace-utils
yum install -y elfutils-libelf
yum install -y elfutils-libelf-devel
yum install -y fontconfig-devel
yum install -y glibc
yum install -y glibc-devel
yum install -y ksh
yum install -y libaio
yum install -y libaio-devel
yum install -y libdtrace-ctf-devel
yum install -y libXrender
yum install -y libXrender-devel
yum install -y libX11
yum install -y libXau
yum install -y libXi
yum install -y libXtst
yum install -y libgcc
yum install -y librdmacm-devel
yum install -y libstdc++
yum install -y libstdc++-devel
yum install -y libxcb
yum install -y make
yum install -y net-tools # Clusterware
yum install -y nfs-utils # ACFS
yum install -y python # ACFS
yum install -y python-configshell # ACFS
yum install -y python-rtslib # ACFS
yum install -y python-six # ACFS
yum install -y targetcli # ACFS
yum install -y smartmontools
yum install -y sysstat
yum install -y unixODBC

Bước 5: Tạo mới các users và groups sau

# Tạo các group
groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
# Tạo user
useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle #Đặt mật khẩu cho user oracle passwd oracle

Bước 6: Tắt firewall và SELINUX

 • Chỉnh sửa file sau /etc/selinux/config
SELINUX=permissive
 • Thực hiện lệnh sau để cập nhật thông tin SELINUX (hoặc restart OS nếu cần)
# setenforce Permissive
 • Trường hợp firewall đang bật, bạn có thể tắt đi trong quá trình cai đặt
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

Bước 7: Tạo các đường dẫn chứa Oracle sofware 19c

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
mkdir -p /data
chown -R oracle:oinstall /u01 /data
chmod -R 775 /u01 /data

Bước 8: Tạo biến môi trường trong file .bash_profile

export TMP=/tmp
export TMPDIR=\$TMP

export ORACLE_HOSTNAME=lab
export ORACLE_UNQNAME=cdb1
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/21.0.0/dbhome_1
export ORA_INVENTORY=/u01/app/oraInventory
export ORACLE_SID=cdb1
export PDB_NAME=pdb1
export DATA_DIR=/data

export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib

4. Cài đặt Oracle software 19c

4.1. Thực hiện thiết lập biến môi trường DISPLAY

# user root
xhost +

# Chuyển sang user oracle
su - oracle
export DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

4.2. Thực hiện giải nén ORACLE_HOME zip file đã download

# Giải nén software
cd $ORACLE_HOME
unzip -oq /download/software/LINUX.X64_193000_db_home.zip

# Nếu muốn cài đặt ở chế độ đồ họa
./runInstaller

# Nếu muốn cài đặt ở chế độ dòng lệnh
./runInstaller -ignorePrereq -waitforcompletion -silent            \
  -responseFile ${ORACLE_HOME}/install/response/db_install.rsp        \
  oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY                  \
  ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME}                     \
  UNIX_GROUP_NAME=oinstall                          \
  INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY}                    \
  SELECTED_LANGUAGES=en,en_GB                        \
  ORACLE_HOME=${ORACLE_HOME}                         \
  ORACLE_BASE=${ORACLE_BASE}                         \
  oracle.install.db.InstallEdition=EE                    \
  oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba                     \
  oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=dba                  \
  oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba                    \
  oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba                    \
  oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba                    \
  SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false                 \
  DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

Quá trình cài đặt đến gần cuối sẽ có dòng thông báo dưới đây, thực hiện theo thông báo một cách tuần tự.

As a root user, execute the following script(s):
    1. /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
    2. /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/root.sh

5. Tạo database

Tai đây tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo database với kiến trúc Multitenant

Nếu chưa biêt kiến trúc Multitenant là gì bạn có thể xem một bài viết khá hay tại

# Bât Listener
lsnrctl start

# Nếu muốn cài đặt sử dụng đồ họa.
dbca

# Cài đặt sử dụng dòng lệnh (silent mode)
dbca -silent -createDatabase                          \
   -templateName General_Purpose.dbc                     \
   -gdbname ${ORACLE_SID} -sid ${ORACLE_SID} -responseFile NO_VALUE     \
   -characterSet AL32UTF8                          \
   -sysPassword SysPassword1                         \
   -systemPassword SysPassword1                       \
   -createAsContainerDatabase true                      \
   -numberOfPDBs 1                              \
   -pdbName ${PDB_NAME}                           \
   -pdbAdminPassword PdbPassword1                      \
   -databaseType MULTIPURPOSE                        \
   -memoryMgmtType auto_sga                         \
   -totalMemory 2000                             \
   -storageType FS                              \
   -datafileDestination "${DATA_DIR}"                    \
   -redoLogFileSize 50                            \
   -emConfiguration NONE                           \
   -ignorePreReqs

6. Một số lưu ý sau khi triển khai Oracle Database 19c

 • Bạn hãy kiểm tra alert log để đảm bảo quá trình thực hiện không có lỗi
 • Bật chế độ tự động restart PDB sau khi bật database instance
sqlplus / as sysdba <<EOF
alter system set db_create_file_dest='${DATA_DIR}';
alter pluggable database ${PDB_NAME} save state;
exit;
EOF
 • Cấu hình tự động database instance sau khi restart server, bạn có thể xem tai đây

 7. Liên hệ với tôi nếu bạn cần triển khai Oracle Database 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of