Scripts hữu ích

Kiểm tra thời gian bật Database instance

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm tra thời gian bật của Database instance

Cách 1: Kiểm tra thời gian bật của Database instance dựa vào v$instance

SQL> select instance_name, to_char(startup_time,'mm/dd/yyyy hh24:mi:ss') as startup_time from v$instance;

Ví dụ kết quả:
INSTANCE_NAME   STARTUP_TIME
---------------- -------------------
orcl       08/18/2021 14:55:13

Cách 2: Dựa vào kiến thức về kiến trúc hoạt động của Oracle Database.

Thời gian cần tìm có thể tính bằng thời gian hoạt động của background Process (ví dụ PMON)

SQL> select database_name, to_char(logon_time, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') as startup_time from v$session WHERE program LIKE '%PMON%';

Ví dụ kết quả:
DATABASE_NAME  STARTUP_TIME
---------------- -------------------
ORCL       08/18/2021 14:55:13

Nếu bạn chưa nắm được kiến trúc Oracle Database thì có thể xem video sau: đây

Liên hệ với tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of