Thẻ: back

Database, Kiến thức quản trị

Cấu hình Fast Recovery Area để thuận tiện cho việc quản trị

Fast Recovery Area là gì?

Cấu hình Fast Recovery Area 1. Fast Recovery Area là gì? Trong quá trình quản trị Oracle, bạn sẽ cần nhu cầu phải quản trị, cấu hình những nơi luu trữ thông tin cho các loại file dưới đây (các file này thường dùng trong các trường hợp xử lý sự cố) Phân vùng lưu …