Thẻ: database uptime

Scripts hữu ích

Kiểm tra thời gian bật Database instance

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm tra thời gian bật của Database instance Cách 1: Kiểm tra thời gian bật của Database instance dựa vào v$instance SQL> select instance_name, to_char(startup_time,’mm/dd/yyyy hh24:mi:ss’) as startup_time from v$instance; Ví dụ kết quả: INSTANCE_NAME STARTUP_TIME —————- ——————- orcl 08/18/2021 14:55:13 Cách 2: Dựa vào kiến …