Thẻ: lỗi ORA-23421

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue

Bài viết này giúp anh em DBA có thể xử lý được lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue khi sử dụng DBMS_JOB 1. Lỗi ORA-23421 xuất hiện khi nào DBA có thể gặp lỗi này khi đăng nhập vào SYS và cố thử xóa JOB do một user …